கோட்டைப்புரத்து
கோட்டைப்புரத்து வீடு
கோட்டைப்புரத்து வீடு
Pages : 316

Credit : 30

Description :


      கோட்டைப்புரத்து வீடு இந்த கோட்டைப்புரத்து வீடு அன்றைய சரித்திரமும் இன்றைய சமூகமும் கைகோத்து நடந்த ஒரு கற்பனை. அதனூடே மர்மத்தைப் புதைத்து கடைசி அத்தியாயத்தின் கடைசிவரி வரை அந்த மர்மம் கலையாமல் நான் செயல்பட மிகுந்த சிரத்தை எடுத்தேன்.