சோழ
சோழ குலாந்தகன்
சோழ குலாந்தகன்
Pages : 400

Credit : 35

Description :


      சோழ குலாந்தகன் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் காலவரிசைக்கேற்ப, பற்பல இலக்கியங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி இந்நாவலுக்குப் பிரத்யேகமான சிறப்பைச் சேர்த்திருக்கிறேன். இது ஒரு புது முயற்சி.