அஷ்டப்
அஷ்டப் பிரபந்தம்
அஷ்டப் பிரபந்தம்
Pages : 391

Credit : 30

Description :


      அஷ்டப் பிரபந்தம் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * சிறப்புப் பாயிரம் * திருவேங்கட மலை * அழகர் அந்தாதி * திருஅரங்கத்து மாலை * சீரங்க நாயகர் ஊசல்