குரு
குரு பரம்பரை பிரபாவம்
குரு பரம்பரை பிரபாவம்
Pages : 301

Credit : 30

Description :


      குரு பரம்பரை பிரபாவம் (ஆழ்வார்கள் அருமையும் அடியார்கள் பெருமையும்) இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * முதல்மூவர் * திருமங்கை ஆழ்வார் * பிள்ளை உறங்கா வில்லிதாசர் * மணக்கால் நம்பிகள் * வேதாந்த தேசிகர்