நெஞ்சு
நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே
நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே
Pages : 235

Credit : 30

Description :


      நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே என்ற நாவல் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும் சுவை குன்றாமலும் எழுதியிருப்பது அனைவருமே படித்து இன்புறத்தக்க நல்விருந்தாகும்.