செந்தமிழ்
செந்தமிழ் இலக்கியத்தில் திருமால்
செந்தமிழ் இலக்கியத்தில் திருமால்
Pages : 90

Credit : 30

Description :


      செந்தமிழ் இலக்கியத்தில் திருமால் செந்தமிழ் மக்களின் தொன்மையான வழிபாட்டு நெறி வைணவம். திருமால் வழிபாட்டின் காலப்பழமைக்குத் தொல்காப்பியம், பரிபாடல், சிலப்பதிகாரம் முதலியன சான்று கூறி நிற்கின்றன.