செவ்வைச்
செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் -1-1
செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் -1-1
Pages : 375

Credit : 35

Description :


      செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் -1-1 செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் மொத்தம் ஒன்பது கந்தம் முதல் ஐந்து கந்தத்தில் அடங்கியவை * பாகவதம் ஒரு முன்னோட்டம் * திருமால் * மாயவன் நிலை * மரீசி முதலியோர் படைப்பு * பிரிய விரதன் மரபு