இராமானுஜர்
இராமானுஜர் அருளிய கீதைப் பேருரை
இராமானுஜர் அருளிய கீதைப் பேருரை
Pages : 591

Credit : 65

Description :


      இராமானுஜர் அருளிய கீதைப் பேருரை இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * கீதை ஒரு வாழ்க்கை நூல் * ஞானகர்ம சந்யாச யோகம் * அருச்சுன விஷாத யோகம் * அச்சர பிரம்ம யோகம் * கீதையின் பாதை