உள்ளத்தை
உள்ளத்தை உருக்கும் உண்மைச் சிறுகதைகள் பகுதி - I
உள்ளத்தை உருக்கும் உண்மைச் சிறுகதைகள் பகுதி - I
Pages : 370

Credit : 35

Description :


      உள்ளத்தை உருக்கும் உண்மைச் சிறுகதைகள் பகுதி - I இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * காசி யாத்திரை * கப்பலில் வந்த பேய்க்குக் கல்யாணம் * ஒருநாள் திருமணம் மறுநாள் மரணம் * பெண் காவல்காரி * ஒரு நோயின் திருவிளையாடல்