மூலிகைமணி
மூலிகைமணி - மாத இதழ்
மூலிகைமணி - மாத இதழ்
Pages : 53

Credit : 100

Description :


      மூலிகைமணி நிலையான ஆரோக்கியம்! நீடித்த ஆயுள்! அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாத இதழ் * சித்த மருந்துகளால் Hepatitis B ஒழிகிறது! ஆதாரப்பூர்வ அறிவியல் ஆய்வறிக்கை! * சிறுநீரகக் கோளாறுகளைக் குணப்படுத்துகிறது சித்த மருந்துகள்! * மாதம் இரண்டு நாட்கள் உடம்பைக் கொஞ்சம் கவனியுங்க! * நம் நாட்டு மூலிகைகள் இதயத்தைக் காக்கிறதாம் மருதமரம்! * திருமந்திர அறிவியல்! * சமச்சீர் உணவுப் பட்டியல் உணவுப் பொருள்களின் பண்பும் - பயனும்!