பிரளயம்
பிரளயம் -4
பிரளயம் -4
Pages : 421

Credit : 30

Description :


      பிரளயம் -4 கல்கியின் அலை ஓசை மொத்தம் நான்கு பாகங்கள் நான்காம் பாகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * தாயின் மனக்குறை * பட்டாபியின் புனர்ஜென்மம் * பாம்புக்கு வார்த்த பால் * அதிர்ச்சிக்குமேல் அதிர்ச்சி * இருளில் ஒரு குரல் * லலிதாவின் மன்னி