ஈஷா
ஈஷா காட்டுப்பூ
ஈஷா காட்டுப்பூ
Pages : 53

Credit : 5

Description :


      ஈஷா காட்டுப்பூ ஆகஸ்ட் மாத இதழ் 2013 * நடுக்கடல்..3டிகிரி குளிர்..151 நாள்..40,000கி.மீட்டர்..காப்பாற்றிய ஈஷா யோகா! * வெள்ளை சோறு நல்ல சோறா! * களரியில் கொடிநாட்டிய ஈஷா சம்ஸ்கிருதி! * ஒருவர் இறந்தபின் ஏன் பாலூற்ற வேண்டும்! * ஆரோக்கியமே ஆனந்தம்! * காலம் என்பதே ஆசையின் பக்க விளைவு!