007ஜேம்ஸ்பான்ட்
007ஜேம்ஸ்பான்ட் லிவ்விங் ஆன் எட்ஜ்
007ஜேம்ஸ்பான்ட் லிவ்விங் ஆன் எட்ஜ்
Pages : 146

Credit : 30

Description :


      007ஜேம்ஸ்பான்ட் லிவ்விங் ஆன் எட்ஜ் ஒரு தீவிரவாத கும்பல் சுனாமிய... கடலுக்கு அடியில் செயற்கையா உருவாக்கி... ஒரு ஊரையே அழிக்கிற மாதிரி புது விதமான நம்பும்படியான ஒரு விஷயத்தை எழுதி புதுமையான புரட்சி பண்ணியிருக்காரு நண்பர் நாவலாசிரியர் குருபிரசாத்