கையில்
கையில் அள்ளிய மலர்கள்
கையில் அள்ளிய மலர்கள்
Pages : 72

Credit : 30

Description :


      கையில் அள்ளிய மலர்கள் அழகு மலர்களை அள்ளிய அனுபவங்களை மகப்பேறு மருத்துவமனையில் மருத்துவராகப் பணி புரிந்த காலத்தில் சந்தித்த, குழந்தைப் பேற்றுக்கு வந்தவர்களைப் பற்றிய பசுமையான அனுபவங்களைப் பற்றிய பசுமையான அனுபவங்களை, தமக்கே உரிய முறையில் சித்தரித்துள்ளார்.