கண்ணாடியாய்
கண்ணாடியாய் இருங்கள்...
கண்ணாடியாய் இருங்கள்...
Pages : 66

Credit : 30

Description :


      கண்ணாடியாய் இருங்கள்... * உண்மையாளராய் இருங்கள்! * பிறர் குறையை மறைத்திடுங்கள்! * இரட்டை வேடம் போடாதீர்கள்! * தன்மையாகப் பேசுங்கள்! * பெருமையடிக்காதீர்கள்! * வசைபாடாதீர்கள்!