நானும்
நானும் மனிதனும்!
நானும் மனிதனும்!
Pages : 186

Credit : 30

Description :


      நானும் மனிதனும்! * பாரதி கண்ட புதுமைப்பெண்! * வேப்பிலை வைத்தியம்! * இறைவன் விரும்பும் மொழி! * நிறம் மாறிய கடல்! * பழனி முருகனும்,பக்தனும்! * இலவசம்!