வாழ்ந்து
வாழ்ந்து பார்க்கலாம் வா!

என்
என் கேள்விக்கு என்ன பதில்?

வெற்றி
வெற்றி மீது வெற்றி வந்து...

வெற்றி
வெற்றி நிச்சயம்