அன்புடன்
அன்புடன் அந்தரங்கம்(பாகம்-1)

மன
மன ஊஞ்சல்

அன்புடன்
அன்புடன் அந்தரங்கம்(பாகம்-2)

சிரிக்கப்
சிரிக்கப் பழகு

பெண்ணால்
பெண்ணால் முடியும்