கங்கை
கங்கை எங்கே போகிறாள்?

சில
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்