நினைவாலே
நினைவாலே சிலை செய்து..!

நெஞ்சு
நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே

காவேரி
காவேரி நாடன்

சாளுக்கியனின்
சாளுக்கியனின் சபதம்

வைகையின்
வைகையின் மைந்தன்