கனவில்
கனவில் மிதந்த கவிதை

வானவில்
வானவில் என் வாசலில்!

பனியில்
பனியில் நனைந்த நிலவு

என்
என் கனவு தேவதை!

ரோஜாப்
ரோஜாப் பூந்தோட்டம் நீ...

நீ
நீ என் வசந்த காலம்!

அந்தி
அந்தி மழைச் சாரல்

பன்னீரில்
பன்னீரில் நனைந்த பூக்கள்!

இந்த
இந்த பூக்கள் உனக்காக