மௌரியப்புயல்
மௌரியப்புயல் முதல்பாகம்

மௌரியப்புயல்
மௌரியப்புயல் இரண்டாம்பாகம்

மௌரியப்புயல்
மௌரியப்புயல் மூன்றாம்பாகம்

மகாவம்சம்
மகாவம்சம் இரண்டாம்பாகம்-2

ஆபுத்திரன்
ஆபுத்திரன் பகுதி -1-1

ஆபுத்திரன்
ஆபுத்திரன் பகுதி -1-2

மயில்
மயில் கோட்டை - 11

மயில்
மயில் கோட்டை - 12

மகாவம்சம்
மகாவம்சம் முதல்பாகம்

மயில்
மயில் நிற மங்கை

சமுத்ர
சமுத்ர கோஷம்

சோழ
சோழ குலாந்தகன்

வேள்வித்
வேள்வித் தூண்

பாண்டிய
பாண்டிய முரசு

வெற்றி
வெற்றி வேந்தன்

ஆபுத்திரன்
ஆபுத்திரன் பகுதி -1-1

ஆபுத்திரன்
ஆபுத்திரன் பகுதி -1-3