நிலவே
நிலவே முகம்காட்டு

நாளைக்கும்
நாளைக்கும் நிலவு வரும்

மாவிலைத்
மாவிலைத் தோரணம்

பேரப்
பேரப் பிள்ளை