ருத்ரவீணை
ருத்ரவீணை பாகம்-2

ருத்ரவீணை
ருத்ரவீணை பாகம்-3

மேலே
மேலே உயரே உச்சியிலே இரண்டாம் பாகம்-2

மகாதேவ
மகாதேவ ரகசியம்

எங்கே
எங்கே என் கண்ணன்?

ருத்ர
ருத்ர வீணை பாகம் - 1

என்
என் பெயர் ரங்கநாயகி

சேது
சேது நாட்டு வேங்கை

தங்கக்காடு/
தங்கக்காடு

மேலே
மேலே உயரே உச்சியிலே முதல் பாகம்

ரகசியமாக
ரகசியமாக ஒரு ரகசியம்

சுற்றிச்
சுற்றிச் சுற்றி வருவேன்

கோட்டைப்புரத்து
கோட்டைப்புரத்து வீடு

சிவமயம்
சிவமயம் பாகம் - 1

சிவமயம்
சிவமயம் பாகம் - 2

சிவமயம்
சிவமயம் பாகம் - 3

சந்திர
சந்திர சேகரம்

கூட்டிற்குள்
கூட்டிற்குள் புகுந்த உயிர்!