கடல்
கடல் புறா பகுதி-1-1

கடல்
கடல் புறா பகுதி-3-3

கடல்
கடல் புறா பகுதி-3-2

கடல்
கடல் புறா பகுதி-3-1

கடல்
கடல் புறா பகுதி-2-2

கடல்
கடல் புறா பகுதி-2-1

கடல்
கடல் புறா பகுதி-1-2

சித்தரஞ்சனி/
சித்தரஞ்சனி

கன்னிமாடம்
கன்னிமாடம் பகுதி-11

கன்னிமாடம்
கன்னிமாடம் பகுதி-12

ஜலமோகினி/
ஜலமோகினி

மூங்கில்
மூங்கில் கோட்டை

மன்னன்
மன்னன் மகள் பாகம் 1

ஸ்ரீ
ஸ்ரீ ராமானுஜர்