அதியமான்
அதியமான் காதலி

அவனுக்காக
அவனுக்காக மழை பெய்கிறது!

விடிவெள்ளி/
விடிவெள்ளி

இனவெயினி/
இனவெயினி

தீர்க்க
தீர்க்க சுமங்கலி