சீம்பாலில்
சீம்பாலில் அருந்திய நஞ்சு மற்றும் காலாதீத இடைவெளியில்