கையில்
கையில் அள்ளிய மலர்கள்

அம்மா!
அம்மா! எனக்காக....

அழகு
அழகு என்னும் தெய்வம்

பூக்குழி/
பூக்குழி

மிதிலாவிலாஸ்/
மிதிலாவிலாஸ்

மங்களாவின்
மங்களாவின் கணவன்

லட்சியவாதி/
லட்சியவாதி

காஞ்சனையின்
காஞ்சனையின் கனவு

காளியின்
காளியின் கண்கள்

கழுத்தில்
கழுத்தில் விழுந்த மாலை

இருளில்
இருளில் தொலைந்த உண்மை

வீணா
வீணா ஒரு வீணை

பண்ணையார்
பண்ணையார் மகள்