பனிமலர்ச்
பனிமலர்ச் சோலை

கல்லில்
கல்லில் வடித்த கவிதை

எழுதிவைத்தாய்
எழுதிவைத்தாய் என்னை...

உயிர்த்
உயிர்த் தீயின் சோதி

தேனருவி
தேனருவி நதியாகி

நிலா
நிலா முகம் பார்த்து

உன்னைத்
உன்னைத் தொட்ட காற்று

தேடி
தேடி வந்த தென்றல்

என்னுளே
என்னுளே நிறைந்தாய்

நாணலிலே
நாணலிலே காலெடுத்து...

இதயம்
இதயம் தேடும் என்னுயிரே

மின்னலின்
மின்னலின் ஒரு துளி

உள்ளமெனும்
உள்ளமெனும் கோவிலிலே