கமலா
கமலா டியர் கமலா

ஐயோ
ஐயோ பாவம் சுண்டு

ரொட்டி
ரொட்டி ஒலி