ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு அணுவும் ஒரு அகிலம்

புதிய
புதிய கிறுக்கல்