நாலாயிர
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1-2

நாலாயிர
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1-3

நாலாயிர
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1-4

செவ்வைச்
செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் -1-2

நாலாயிர
நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்-1

உலகப்
உலகப் பொதுமறை

இரு
இரு பெருங் கவிஞர்கள்

இராமாவதாரம்/
இராமாவதாரம்

அஷ்டப்
அஷ்டப் பிரபந்தம்

ஆண்டாள்
ஆண்டாள் பிள்ளைத் தமிழ்

குரு
குரு பரம்பரை பிரபாவம்

திருக்கோளூர்
திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை ரகசியம்

கம்பராமாயணம்
கம்பராமாயணம் உரைநடைக் கோலங்கள்

வில்லி
வில்லி பாரதம்

செந்தமிழ்
செந்தமிழ் இலக்கியத்தில் திருமால்

செவ்வைச்
செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம் -1-1

இராமானுஜர்
இராமானுஜர் அருளிய கீதைப் பேருரை