கோவில்
கோவில் நிலம் சாதி

நீர்
நீர் பிறக்குமுன்

ஒரு
ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும்

விடியலை
விடியலை நோக்கி

மூதாதையரைத்
மூதாதையரைத் தேடி...

போரின்
போரின் மறுபக்கம்

சொக்கத்தங்கம்
சொக்கத்தங்கம் செம்புலிங்கம்

நினைவில்
நினைவில் பதிந்த சுவடுகள்

நளினி
நளினி ஜமீலா