இலக்கியங்களில்
இலக்கியங்களில் திருநீறு

இருவர்
இருவர் நோக்கில் இராமன்

தணிகைப்புராணத்தில்
தணிகைப்புராணத்தில் திருக்குறள்

திருவள்ளுவமாலை
திருவள்ளுவமாலை விளக்கவுரை

கந்த
கந்த புராணம் விரிவுரை

இலக்கியங்களில்
இலக்கியங்களில் முருகன்

இலக்கியங்களில்
இலக்கியங்களில் சிவபெருமான்

இலக்கியங்களில்
இலக்கியங்களில் விநாயகர்

மஹாபாரதக்
மஹாபாரதக் கதைகள்