ஆமாம்
ஆமாம் / இல்லை

கனவெல்லாம்
கனவெல்லாம் நீ

யுத்தப்பருவம்/
யுத்தப்பருவம்

கரன்சி
கரன்சி வேட்டை

சதுரங்கச்சிப்பாய்/
சதுரங்கச்சிப்பாய்