மகாபலிபுரம்-ஆங்கிலம்/
மகாபலிபுரம்-ஆங்கிலம்

மகாபலிபுரம்
மகாபலிபுரம் தமிழ்

ராணுவசெல்வா/
ராணுவசெல்வா

கோயில்கள்/
கோயில்கள்

அன்புடன்
அன்புடன் அந்தரங்கம்(பாகம்-1)

மன
மன ஊஞ்சல்

அன்புடன்
அன்புடன் அந்தரங்கம்(பாகம்-2)

சிரிக்கப்
சிரிக்கப் பழகு

என்
என் நாடு என் மக்கள் உன் ரத்தம்!

திருமணப்பேறு
திருமணப்பேறு அருளும் திருப்பாவை

என்னைப்
என்னைப் போல் வேறொருவன்

மற்றொரு
மற்றொரு ரகசியம்

பெண்ணால்
பெண்ணால் முடியும்

உலகத்தின்
உலகத்தின் உன்னத நகரங்கள்

ஜென்னல்/
ஜென்னல்